ವೇದಜೀವನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ.

ಗುರುವಾರ, ಮೇ 27, 2010

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ !!ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ !!

ಯತ್ರಾ ಸುಹಾರ್ದಃ ಸುಕೃತೋ ಮದಂತಿ
ವಿಹಾಯ ರೋಗಂ ತನ್ವಃ ಸ್ವಾಯಾಃ |
ಅಶ್ಲೋಣಾ ಅಮಗೈರಹ್ರುತಾಃ
ಸ್ವರ್ಗೇ ತತ್ರ ಪಶ್ಯೇಮ ಪಿತರೌ ಚ ಪುತ್ರಾನ್ ||

(ಅಥರ್ವ.6.120.3.)

"ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೃದಯಉಳ್ಳವರೂ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೂ, ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ರೋಗರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರೂ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳಿಲ್ಲದವರಾಗಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು-ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸಮಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ."

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: