ವೇದಜೀವನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಬರಲಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ.

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2010

ಏನಂತೆ? ? . . . . ! !

ಏನಂತೆ? ಸೋತರೇನಂತೆ?
ಸೋಲೆಂಬುದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತಂತೆ !
ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯದು ಕಂಡಿತಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ಬಿದ್ದರೇನಂತೆ ?
ನೋವೆಂಬುದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತಂತೆ !
ನೋಡಿ ನಡೆಯಲು ಕಲಿತೆನಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ಹಸಿವಾದರೇನಂತೆ ?
ದುಡಿದು ಉಣ್ಣಲು ಮಾರ್ಗವಂತೆ !
ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವೂ ರುಚಿಯಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ದುಃಖವಾದರೇನಂತೆ ?
ಸಂತೋಷದ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೆ !
ಸುಖವೆಂಬುದೊಳಗೇ ಇದೆಯಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ತಪ್ಪಾದರೇನಂತೆ ?
ನಡೆ ತಿದ್ದಿ ಸಾಗುವ ಮನಸಂತೆ !
ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಕನಸಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ನಿಂದಿಸಿದರೇನಂತೆ ?
ನಿಂದಕರ ಬಾಯಿ ಹೊಲಸಂತೆ !
ನಾನಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ಸೂರಿಲ್ಲದಿರೇನಂತೆ ?
ಲೋಕವೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಂತೆ !
ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ ನನ್ನದಂತೆ !!

ಏನಂತೆ? ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರೇನಂತೆ ?
ಜನರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಂತೆ !
ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ ನನ್ನದಂತೆ !!

-ಕ.ವೆಂ.ನಾಗರಾಜ್.

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: